Основні функції (положення)

 ПОЛОЖЕННЯ

про управління обласної ради з майнових відносин

Затверджено рішенням обласної ради
від 26 травня 2016 року 118-VII
Зі змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями обласної ради
від 17 червня 2016 року № 207-VII,
від 22 лютого 2019 року № 921-VII та
від 16 квітня 2021 року № 122-VIII

 1.  Управління обласної ради з майнових відносин (далі – Управління) утворюється обласною радою для реалізації повноважень обласної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з метою ефективного і раціонального використання майна.
 1. Управління є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, підзвітним і підконтрольним обласній раді та підпорядкованим безпосередньо голові обласної ради.
 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями обласної ради, а також цим Положенням.
 1. Основними завданнями Управління є:
 1. 1. Реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебуває в управлінні обласної ради.
 1. 2. Здійснення відповідно до наданих повноважень функцій з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.
 1. 3. Здійснення, в тому числі за дорученням обласної ради, повноважень орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також розгляд пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації про надання в оренду та передачу на інших підставах майна підпорядкованих їм обласних підприємств, установ, організацій та закладів, погодження відповідних договорів.
 1. 4. Організація та проведення роботи з відчуження (в тому числі, приватизації) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за затвердженим обласною радою переліком, а також укладання відповідних договорів щодо відчуження майна.
 1. 5. Організація фінансового планування, обліку, аналізу та контролю за ефективним і раціональним використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 6. Контроль за виконанням умов договорів оренди та інших договорів щодо передачі третім особам з будь-яких підстав об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також своєчасністю і повнотою сплати коштів за користування майном та отримані комунальні послуги.
 1. 7. Контроль за виконанням умов договорів купівлі – продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та надходженням коштів від приватизації до обласного бюджету.
 1. 8. Контроль за забезпеченням збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 9. Проведення роботи щодо замовлення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 10. Виконання функцій балансоутримувача майна, визначеного відповідним розпорядженням обласної ради.
 1. 11. Організація та проведення роботи з прийому-передачі майна в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області від інших осіб.
 1. 12. Проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів.
 1. 13. Проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 14. Надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади у сфері управління та використання майна відповідно до власних та делегованих повноважень цих органів.
 1. 15. Організація виконання робіт із будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту, виготовлення проектно-кошторисної документації щодо об’єктів спільної власності територіальних громад області
 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 1. 1. Організовує фінансове планування, здійснює облік майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, веде єдину базу (банк) даних.
 1. 2. Здійснює аналіз та контроль за ефективністю використання та забезпеченням збереження закріпленого за обласними комунальними підприємствами, установами, закладами та організаціями майна.
 1. 3. Ініціює питання та організує роботу з прийому-передачі майна, а також роботу з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 4. Розробляє проекти програм (планів) приватизації майна спільної власності територіальних громад області та подає їх на затвердження обласній раді, забезпечує виконання затверджених програм згідно з чинним законодавством, а також складає та узгоджує переліки об’єктів (майна) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації, забезпечує їх надання на розгляд та затвердження обласній раді.
 1. 5. Здійснює згідно з чинним законодавством приватизацію майна спільної власності територіальних громад області та укладає на підставі відповідного рішення обласної ради договори купівлі – продажу.
 1. 6. Контролює виконання умов договорів купівлі – продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та надходження коштів від приватизації до обласного бюджету.
 1. 7. Надає в оренду або передає третім особам на інших підставах цілісні (єдині) майнові комплекси обласних комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, а також окреме індивідуально визначене майно, у тому числі нерухоме, що належить до спільної власності територіальних громад області та знаходиться в безпосередньому управлінні обласної ради; укладає відповідні договори, а також готує, в тому числі спільно з обласною державною адміністрацією, проекти інвестиційних договорів згідно з порядком, визначеним чинним законодавством.
 1. 8. Погоджує вирішення питання передачі майна з балансу на баланс обласними підприємствами, установами, організаціями та закладами, а також погоджує надання в оренду та передачу третім особам на інших підставах, у тому числі відчуження обласними комунальними підприємствами, установами, організаціями, закладами або структурними підрозділами облдержадміністрації майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, або окремих прав на нього.
 1. 9. Контролює виконання умов договорів оренди та інших договорів щодо передачі третім особам з будь-яких підстав об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснюється безпосередньо обласною радою, та своєчасність і повноту сплати коштів за користування до обласного бюджету, веде облік таких договорів.
 1. 10. Контролює своєчасність сплати за оренду комунального майна та його використання третіми особами з інших підстав, а також за отримані комунальні послуги користувачами об¢єктів, повноваження з управління якими делеговано обласній державній адміністрації.
 1. 11. Вносить пропозиції щодо вилучення зі складу обласних підприємств, установ, організацій та закладів, що знаходяться в безпосередньому управлінні обласної ради, окремих структурних підрозділів, будівель, споруд та майна, яке неефективно ними використовується, та на підставі відповідного розпорядження обласної ради здійснює таке вилучення, а також, за узгодженням з відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації, вчиняє вищезазначені дії щодо об’єктів, повноваження з управління якими делеговано обласній державній адміністрації.
 1. 12. За дорученням обласної ради здійснює повноваження представника обласної ради в керівних органах господарських товариств, власником акцій (часток, паїв) яких є обласна рада.
 1. 13. Погоджує пропозиції облдержадміністрації щодо затвердження обласною радою статутів та змін до них, укладання, розірвання і внесення змін до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, повноваження з управління якими делеговано обласній державній адміністрації, а також самостійно готує пропозиції на розгляд обласної ради щодо зазначених дій.
 1. 14. Вносить пропозиції обласній раді щодо створення, реорганізації, ліквідації підприємств, господарських товариств, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також вступу до вже діючих господарських товариств.
 1. 15. Розглядає, погоджує і подає на затвердження обласною радою проекти статутів (положень) обласних комунальних підприємств, установ, організацій, управління якими здійснюється безпосередньо обласною радою, контролює дотримання їх вимог та вносить відповідні пропозиції голові обласної ради. За відповідним дорученням голови обласної ради готує проекти рішень обласної ради щодо укладання, внесення змін та дострокового розірвання контрактів з керівниками обласних комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, управління якими здійснюється безпосередньо обласною радою.
 1. 16. Розглядає та погоджує калькуляції на будь-які роботи, що виконуються обласними комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами, а також на будь-які платні послуги, що ними надаються з використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 17. Погоджує питання щодо відмови або передачі комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами прав на користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 18. Готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд голові обласної ради.
 1. 19. Погоджує дефектні акти, кошториси на виконання робіт, акти виконаних робіт щодо ремонту, збереження та реконструкції будівель і споруд, здійснює роботу по замовленню технічних паспортів, свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна, а також документів щодо користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечує облік та збереження зазначених документів.
 1. 20. Ініціює та бере участь у проведенні інвентаризації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 21. Організує роботу комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки майна при його відчуженні, наданні в оренду або передачі на інших підставах.
 1. 22. Організує роботу з суб’єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки майна та затверджує результати оцінки у випадках, передбачених законодавством.
 1. 23. Організує проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в порядку, визначеному законодавством.
 1. 24. Організує навчання і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечення впровадження методів системного аналізу та передового досвіду роботи.
 1. 25. Розглядає заяви, пропозиції і скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції Управління, вживає відповідних заходів.
 1. 26. Представляє відповідно до наданих повноважень інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області в державних органах, органах місцевого самоврядування, суді, господарському, адміністративному судах та у взаємовідносинах з іншими юридичними особами з питань щодо майна спільної власності територіальних громад області.
 1. 26. 1. Здійснює відповідно до наданих повноважень захист  прав та інтересів Управління обласної ради з майнових відносин в судах будь-якої територіальності, спеціалізації та інстанційності в порядку самопредставництва та/або представництва щодо розгляду правових питань і спорів та бере участь (через працівників юридичного відділу Управління обласної ради з майнових відносин як уповноважених осіб без окремого доручення) у справах судів будь-якої територіальності, спеціалізації та інстанційності в порядку самопредставництва.
 1. 27. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 28. Виконує функції замовника з будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів і коштів інвесторів об’єктів спільної власності територіальних громад області житлово-комунального, соціального призначення та за дорученням голови обласної ради об’єктів інших форм власності, укладає із проектними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду, розміщує замовлення на будівництво, реставрацію, реконструкцію, капітальний ремонт, разом із будівельними організаціями погоджує ціни на роботи відповідно до діючих нормативних документів, укладає договори на виконання будівельних робіт
 1. 29. Здійснює оперативний нагляд і контроль за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об’єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, та контроль за відповідністю обсягу і якості виконаних робіт проектам, технічним умовами, стандартам та іншим нормативним актам згідно з чинним законодавством.
 1. 30. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
 1. Управління має право:
 1. 1. Укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.
 1. 1. 1. Здійснювати відповідно до наданих повноважень в порядку самопредставництва захист прав та інтересів Управління обласної ради з майнових відносин та брати участь (через працівників юридичного відділу Управління обласної ради з майнових відносин як уповноважених осіб без окремого доручення) у справах судів будь-якої територіальності, спеціалізації та інстанційності в порядку самопредставництва.
 1. 2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його відання.
 1. 3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для роботи в створюваних Управлінням тимчасових робочих групах (комісіях) для узгодженого опрацювання питань, пов’язаних з виконанням функцій щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. 4. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 1. 5. Взаємодіяти з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 1. 6. Розпоряджатися коштами, передбаченими проектно-кошторисною документацією на виконання завдань та функцій замовника, у межах затвердженого в установленому порядку кошторису.
 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної ради.
 1. Начальник Управління має трьох заступників, у тому числі одного першого, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної ради. Інші працівники Управління також призначаються на посаду і звільняються з посади за поданням начальника Управління головою обласної ради.
 1. Начальник Управління:
 1. 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної ради за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій.
 1. 2. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління.
 1. 3. Видає у межах своєї компетенції накази, у тому числі, про оголошення догани працівникам управління, організує і контролює їх виконання.
 1. 4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.
 1. 5. Підписує документи і укладає угоди від імені Управління.
 1. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів та механізмів використання майна, управління яким уповноважено здійснювати Управління, наказом начальника Управління можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи або робочі групи.

  Склад цих органів та обсяги робіт для них затверджує начальник Управління.

 1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4.
 1. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також коштів, які надійшли в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 1. Структура, гранична чисельність та витрати на утримання Управління затверджуються рішенням обласної ради. Штатний розпис, фонд оплати праці працівників Управління затверджується розпорядженням обласної ради. Структура Управління може змінюватися відповідно до розпорядження обласної ради в межах затвердженої загальної чисельності Управління.
 1. Відповідно до законодавства працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування та мають посвідчення обласної ради встановленого зразка.
 1. Управління є правонаступником управління обласної ради з питань використання майна та приватизації.
Перейти до вмісту